Khai thác Javascript Monero

Khai thác Javascript Monero

Tôi muốn nói thêm rằng khai thác Javascript cũng có thể được sử dụng cho các mục đích khác chứ không chỉ đơn giản là khai thác Monero. Ví dụ: người ta có thể sử dụng nó để khai thác Bitcoin, Ethereum hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào khác. Tuy nhiên, làm như vậy sẽ yêu cầu một tập lệnh khác và phần mềm khác với những gì cần thiết để khai thác Monero. Ngoài ra, cần lưu ý rằng mặc dù có thể khai thác Monero bằng Javascript, nhưng điều đó là không nên. Điều này là do khai thác javascript thường dẫn đến tỷ lệ băm thấp hơn so với các phương pháp khác, chẳng hạn như khai thác bằng CPU hoặc GPU. Do đó, việc khai thác Monero bằng Javascript thường ít lợi nhuận hơn so với các phương pháp khác.

Website | + posts